OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez PHU ARKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o ile Sprzedawca nie umówił się inaczej z Kupującym na piśmie.

2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

„Sprzedawca”, „Sprzedający” – PHU ARKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,NIP: 5922291445, adres: ul. Hallera 42, 83-220 Skórcz.
„Kupujący” – osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną dokonującą zakupu Towaru u Sprzedającego;
„Strony” – Sprzedawcę i Kupującego łącznie;
„Towar” – produkt będący przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedawcę;
„Umowa sprzedaży” – umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, do której znajdują zastosowanie niniejsze OWS;
„Zamówienie standardowe” – zamówienie na Towar, który znajduje się w magazynie Sprzedawcy;
„Zamówienie niestandardowe” – zamówienie na Towar, który nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy.

3. Sprzedawca udostępnia niniejsze OWS Kupującemu w swojej Siedzibie jak i swoich Oddziałach oraz na stronie www.

II. ZASTOSOWANIE I WAŻNOŚĆ

1. Niniejsze OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedawca uzgodnił z Kupującym zasady sprzedaży w odrębnej umowie, do transakcji w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia tejże umowy, a w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się OWS. W razie sprzeczności treści umowy z niniejszymi OWS stosuje się postanowienia umowy.

2. W przypadku Kupujących, z którymi Sprzedawca ma podpisane umowy handlowe, OWS stosuje się tylko w zakresie nieuregulowanym przez zapisy tych umów.

III. OFERTA SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedawca określa w ofercie cenę netto i brutto towaru. Podane ceny są wyrażone w PLN.

2. Treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu określa termin związania ofertą. W przypadku braku takiego terminu, wynosi on 7 dni od daty złożenia oferty przez Sprzedającego.

3. Postanowienia niniejszego OWS mają pierwszeństwo przed warunkami szczególnymi określonymi przez Kupującego w zapytaniu ofertowym, zamówieniu lub innej dokumentacji, chyba, że Sprzedawca wyrazi zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na warunki Kupującego.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie towaru w formie dokumentowej.

2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

pełną nazwę Kupującego (jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot działający na podstawie wpisu do CEIDG lub spółkę cywilną, należy podać również imiona, nazwiska oraz numery PESEL właścicieli/wspólników);
adres Kupującego;
numer NIP;
nazwę zamawianego towaru;
ilość zamawianego towaru.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, jeżeli Sprzedający w formie dokumentowej zaakceptuje wszystkie wskazane przez Kupującego w zamówieniu warunki lub w terminie do 3 dni roboczych przystąpi do wykonania zamówienia.

4. Wszelkie pisemne zmiany zamówienia dokonane przez Kupującego traktowane są przez Sprzedawcę jako złożenie nowego zamówienia.

5. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu listę osób upoważnionych do składania zamówień i odbioru towaru w jego imieniu, zawierającą imię i nazwisko, nr Pesel, wzór podpisu oraz adres elektroniczny osoby upoważnionej, o ile się nim posługuje w swojej firmie. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia w/w listy do Oddziału Sprzedawcy przed zrealizowaniem pierwszego zamówienia, jak również jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji listy. Za zgodą kupującego aktualizacja listy może odbyć się drogą telefoniczną po potwierdzeniu.

6. Dokumentacja związana z zamówieniem pozostaje własnością Sprzedającego. Nie może być ona kopiowana ani udostępniana przez Kupującego osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

7. Złożenie zamówienia niestandardowego przez Kupującego wymaga zachowania formy pisemnej oraz uiszczenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% (słownie: trzydzieści procent) zamówienia brutto, na którą Sprzedający wystawia fakturę VAT. W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego. Przez zawarcie transakcji rozumie się pisemne potwierdzenie realizacji zamówienia lub przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie do trzech dni roboczych.

V. PŁATNOŚCI

1. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę, o ile Strony nie umówiły się inaczej na piśmie. Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty, z chwilą odebrania towaru przez Kupującego, chyba że co innego wynika z treści oferty Sprzedawcy lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

2. W zależności od decyzji Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności za towar gotówką lub na rachunek bankowy podany na fakturze VAT.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonych od dnia następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności, w tym rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania dostaw do Kupującego.

4. Przyznanie Kupującemu limitu kredytu kupieckiego i odroczenie terminu płatności wymagają przedłożenia przez niego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o nadaniu NIP i numeru statystycznego REGON oraz imiennego upoważnienia do zamawiania i odbioru towaru. Sprzedający może ponadto wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających jego dobrą kondycję finansową. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do uzależnienia przyznania limitu kredytu kupieckiego od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

VI. WYDANIE TOWARU

1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie towaru.

2. Jeżeli termin dostawy nie został ustalony w inny sposób, należy go obliczyć od najpóźniejszej daty z niżej podanych:

od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia dostawy;
od daty ustanowienia uzgodnionego zabezpieczenia;
od daty dokonania przedpłaty;
od spełnienia innych, zastrzeżonych w niniejszych OWS warunków realizacji;
od uzgodnionego zmienionego terminu dostawy.

3. Wydanie zamówionego towaru Kupującemu odbywa się w obsługującym Kupującego oddziale Sprzedającego.

4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego.

5. Sprzedawca zachowuje prawo do realizacji dostawy częściowej.

VII. DOSTAWY TOWARU

1. Dostawca będzie dostarczał Kupującemu towary stosownie do swoich możliwości dostawczych.

2. Dostawcy przysługuje każdorazowo i w każdym czasie prawo do częściowych dostaw i świadczeń.

3. Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w terminach zaproponowanych przez Kupującego, jednakże terminy te nie są zagwarantowane umową, a także nie stanowią jej istoty i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Dostawcy.

4. Dostawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.

5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.

6. Koszty transportu pokrywa klient.

VIII. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

1. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach gwarancji udzielonej Sprzedającemu przez jego dostawcę. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Kupujący i ostateczny odbiorca towaru w pełni przestrzegają warunków składowania, montażu, obsługi i innych zasad prawidłowego używania dostarczonego towaru.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru jest wyłączona, chyba że Strony umówiły się inaczej na piśmie.

3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w dniu jego odbioru, pod względem zgodności z zamówieniem zarówno co do rodzaju jak i ilości towaru. W przypadku, gdy po dokonaniu sprawdzenia okaże się, iż dostawa jest niezgodna z zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru towaru od Sprzedającego.

4. Jeśli dostawa jest obciążona wadą fizyczną lub wada ukrytą Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego, odpowiednio od dnia odbioru towaru (wada fizyczna) lub od dnia wykrycia wady.

5. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i przesłana do siedziby Sprzedawcy oraz powinna wskazywać numer faktury VAT, na której wyszczególniony jest towar objęty reklamacją.

6. Sprzedawca uprawniony jest według własnego wyboru do wymiany towaru na wolny od wad, do jego naprawy lub obniżenia ceny.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z jego winy tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, nie więcej jednak niż wynosi wartość towaru objętego reklamacją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone przez Kupującego korzyści.

2. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, uszkodzenia maszyn lub inne zakłócenia produkcji, strajki, wojny, mobilizację, ataki terrorystyczne, zakazy eksportu lub importu, braki środków transportowych, wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, zmianę przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedawca nie może pokonać, a które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację umowy sprzedaży lub jej części.

4. Sprzedający ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany umową. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównywania strat poniesionych przez Kupującego wynikających z niewykonania umowy.

X. ZWROT TOWARU

1. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.

2. Zgoda na zwrot towaru niewynikający z winy Sprzedającego, oznacza, że Sprzedający po wystawieniu korekty na zakupiony towar, wystawi notę obciążeniową o wartości odpowiadającej 20% ceny nabycia towaru przez Kupującego.

3. Towar sprzedany w oparciu o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.

XI. WARUNKI ZWROTU OPAKOWAŃ

1. Opakowania rotacyjne (palety) są sprzedawane Kupującemu. Opakowanie jest sprzedawane Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się w tym opakowaniu.

2. Kupujący ma prawo zwrotu opakowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania dostawy. Kupujący otrzyma fakturę korygującą za zwrócone opakowania.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący może odstąpić na piśmie pod rygorem nieważności od umowy sprzedaży nie później niż w dniu złożenia zamówienia lub gdy zwłoka w dostawie jest większa niż 21 dni roboczych.

2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedającego.

3. Sprzedawca może odstąpić od umów dotyczących zamówień, których realizacja powoduje przekroczenie wysokości przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub gdy wyczerpanie limitu nastąpiło na skutek przekroczenia terminów płatności, albo gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w ramach przyznanego limitu kredytowego, a Kupujący opóźnia się z zapłatą istniejących w ramach limitu należności.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku otrzymania informacji uzasadniających powstanie wątpliwości dotyczących istnienia płynności finansowej lub dobrej kondycji ekonomicznej Kupującego i na bazie tych informacji Sprzedawca ma powody przypuszczać, iż Kupujący nie będzie w stanie dokonać zapłaty.

5. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 1-4 powyżej, mogą zostać zrealizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek określonych w pkt. 2-4.

6. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy nie uprawniają Kupującego do formułowania przeciwko Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS pomiędzy stronami jest prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony uznają za doręczone Kupującemu każde pismo, które wysłane zostało na adres wskazany w zamówieniu, a Sprzedawcy na adres jego siedziby, tj. PHU ARKADA Mariusz Jakubowski, ul. Hallera 42, 83-220 Skórcz.

3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS.

4. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.