OGÓLNE WARUNKI PRZYJMOWANIA DOSTAW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Przyjmowania Dostaw (zwanej dalej „OWPD”) określają zasady przyjmowania dostaw przez PHU ARKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o ile Odbiorca nie umówił się inaczej z Dostawcą na piśmie.
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Przyjmowania Dostaw określenia oznaczają:

– „Odbiorca” – PHU ARKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5922291445, adres: ul. Hallera 42, 83-220 Skórcz.

– „Dostawca” – podmiot, organizacja, która ma za zadanie dotransportować określone dobra do Odbiorcy,

– „Strony” – Odbiorca i Dostawca łącznie;
– „Towar” – produkt będący przedmiotem przyjmowanej dostawy,

Wyroby dostarczane są przez Dostawcę wyłącznie na podstawie zamówień Odbiorcy i zgodnie z ich treścią.
Za dzień złożenia zamówienia uważa się najbliższy dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie dotarło do Dostawcy w sposób, w który mógł on zapoznać się z jego treścią.
Dostawca informuje Odbiorcę o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak informacji od Dostawcy w tym terminie, a dotyczącej zamówienia oznacza jego przyjęcie. Strony mogą zawrzeć umowę po negocjacjach, tj. po uzgodnieniu istotnych warunków zamówienia. Osoba potwierdzająca lub odrzucająca zamówienie jest upoważaniona do reprezentowania Dostawcy i składania w jego imieniu oświadczeń pod rygorem przyjęcia osobistej odpowiedzialności za skutki niewykonania zobowiązania.

II. STOSOWANE CENY I RABTY

Cenę wyrobów i innych świadczeń ustala się w zamówieniu, na podstawie którego Dostawca wykonuje zlecenie Odbiorcy.
Od ceny wynikającej z cennika zamówienia Dostawca może udzielać Odbiorcy rabatów.
Faktury korygujące VAT, dokumentujące rabaty przyznane po sprzedaży, wystawiane są bądź do wszystkich faktur VAT z okresu objętego rabatem, bądź też do wybranych faktur uzgodnionych przez strony (tak by ująć całą kwotę przyznanego rabatu).

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w terminie każdorazowo uzgodnionym między jego Stronami.
Dostawca nie odpowiada za zwłokę lub opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, tj. w szczególności: działania siły wyższej, przerwy w dostawach energii elekrtycznej, nagłych zmian w zamówieniu pochodzących od Odbiorcy.
Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie lub nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji zamówienia, Dostawca zawiadamia niezwłocznie Odbiorcę o zmianach lub nowym terminie realizacji zamówienia.

IV. PRZYJĘCIE TOWARU

Sposób i miejsce odbioru/dostawy towaru określa zamówienie.
Odbiorca może zgłaszać reklamacje ilościowe wyłącznie przy nabyciu posiadania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem odpowiedzialności przewoźnika, jeżeli występuje.
Przyjęcie towaru nastąpi na podstawie wcześniejszej awizacji (minimum 24 godziny przed rozładunkiem) z kompletem dokumentów podanym na zamówieniu.
Dostawy przyjmowane są w dni pracujące Odbiorcy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w soboty od 8:00 do 13:00.
Rozładunki odbywają się w następującej kolejności: pojazdy awizowane, pozostałe transporty Dostawców wg kolejności.

V. OPAKOWANIA

Dostawy wyrobów realizowane są w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie rozładunku i przechowywania.

VI. NORMY JAKOŚCIOWE, ZNAKI TOWAROWE

Zamówienie realizowane jest w terminie każdorazowo uzgodnionym między jego Stronami.

VII. DOKUMENTOWANIE DOSTAWY

Dokumentem dostawy jest dowód WZ lub faktura VAT, wystawione przez Dostawcę najpóźniej w dniu dostawy.
Odbiorca kwituje przyjęcie dostawy przez podstemplowanie dokumentu dostawy i złożenie czytelnego podpisu przez pracownika przyjmującego dostawę. Ponadto pokwitowanie zawiera datę przyjęcia dostawy.
W wypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu wyrobów braków ilościowych sporządza się protokół podpisany przez pracownika przyjmującego dostawę i przekazującego towary przedstawiciela Dostawcy.

VIII. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

Fakturę VAT dostarcza się razem z wyrobami oraz wysyła elektronicznie na adres arkada@telesat.com.pl. W dniu wysyłki towaru.
W wypadkach określonych przez przepisy, Dostawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą VAT. W szczególności fakturę korygującą VAT wystawia się, gdy cena podana na fakturze jest niezgodna z ceną uzgodnioną w zamówieniu lub gdy ilości wyrobów podane na fakturze nie będą zgodne z faktycznie dostarczonymi.
Dostawca wystawia fakturę korygującą VAT bez konieczności wzywania do tego przez Odbiorcę. Jednakże w wypadku otrzymania od Odbiorcy wezwania do wystawienia korekty, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

IX. PROCEDURA REKLAMACJI

W momencie dostawy następuje odbiór wyrobów bez otwierania opakowań zbiorczych. Na okoliczności ujawnionych braków ilościowych i jakościowych sporządza się protokół. Reklamacje dotyczące dostaw realizowanych przez firmy kurierskie zgłaszane będą w ciągu 48 h od daty przyjęcia dostawy.
Dokumenty reklamacyjne, o których mowa wyżej sporządza się i przekazuje przy dostawie lub wysyła listem poleconym bądź drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od ujawnienia braków.
Dostawca winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacyjnego i w tym terminie przesłać odpowiedź listem poleconym bądź drogą elektroniczną do Odbiorcy. Brak odpowiedzi Dostawcy w terminie określonym wyżej oznacza uwzględnienie reklamacji.

X. ROZLICZENIA FINANSOWE

Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto wskazane przez Dostawcę, na podstawie faktury VAT.
Termin płatności jest liczony od daty na fakturze. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym.
W wypadku, gdy termin płatności podany na fakturze VAT różni się od terminu określonego w zamówieniu, obowiązuje termin dłuższy.W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zapłacie wierzytelności Dostawcy, Odbiorca zapłaci odsetki umowne w wysokości równowartości aktualne obowiązujących odsetek ustawowych.
Odbiorca nie jest uprawniony do przenoszenia praw z umowy zawartej z Dostawcą bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.
Sądem właściwym jest sąd najbliższy Odbiorcy.